• Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 • Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 • Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 
 

Structura organizatorică

Ambulatoriul de specialitate

Secții paraclinice

Informații pentru pacienți și vizitatori

ACTE NECESARE PENTRU CONSULTAȚIE ÎN AMBULATOR:
-       Bilet de trimitere de la medicul de familie
-       Card de sanatate sau adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate
-       Carte (buletin) de identitate
-       Adeverinta de la locul de munca cu numarul zilelor de  concediu medical
pe ultimele 12 luniServicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă:

1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.

2. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) naştere;

b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;

c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;

d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani;

e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

 

Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi:

1. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).

2. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.Acte necesare la internare

  - bilet de trimitere
  - act de identitate
  - card de sanatate sau adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate
  - adeverinta de la locul de munca cu numarul zilelor de  concediu medical pe ultimele 12  luni
Drepturile pacienților

-       pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza
-       pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorului de servicii de sanatate
-       pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii
-       pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor
         medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic
-       pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medici i-au cauzat suferinta
-       rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament cu acordul pacientului
-       pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta parere medicala
-       pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii
-       consimtamantul pacientului privind asistenta medicala
-       pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si in scris, raspunderea pentru decizia sa, consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuind explicate pacientului
-       cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia
-       in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar
-       dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a acestuia
-       pacientul are acces la datele medicale personale
-       orice amestec in viata privata familiala a pacientului este interzisa
-       dreptul pacientului la tratament si ingrijiri medicale
-       in cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratamente care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale
-       pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului
-       personalul medical sau nemedical din unitatiile sanitare un au dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa ii recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legala din cadrul unitatii respective.
Program de vizită a pacienților

           Zilnic intre orele 14 - 16 și 19 - 20
Obligații pacienți internați

1. Să respecte regulile referitoare la obligaţiile ce la revin pe perioada internării;
2. Să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
3. Să nu circule  în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
4. Să nu părăseasca unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic;
5. Să nu consume băuturi alcoolice şi să nu fumeze în incinta spitalului;
6. Să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;
7. Să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;
8. Să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, sala de mese, coridoare;
9. Să nu degradeze mobilierul şi bunurile din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deterioarte;
10. Să respecte regulile de igienă personală;
11. Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului;
12. Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale, de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea;
13. Să citeasca consimţămintele informate aplicate în unitate şi să le semneze;
14. Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul;
15. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical;
16. Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
17. Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
Informații privind externarea pacienților

Informații privind externarea pacienților
Anunțuri

Informații de interes public

Administrativ